การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการตัดสิน/ผู้ควบคุม/ผู้ที่เป็นตัวแทน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก/2565

วันจันทร์ที่ 7 พศจิกายน 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการตัดสิน/ผู้ควบคุม/ผู้ที่เป็นตัวแทน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมการประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก