การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดพิษณุโลกประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดพิษณุโลกประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวชญาภา ศรีลาพัฒน์
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน
ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก