ศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  นางสาวปรียาภัทร อินตา หัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ นำนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาเทคนิคพิษณุโลก