ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)(จบม.3)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)(สายตรง)และ(ปวส.)(ม.6)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตาเพิ่มเติม)ด้านความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา2566

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)(จบม.3)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)(สายตรง)และ(ปวส.)(ม.6)ประเภทกรณีพิเศษ
(โควตาเพิ่มเติม)ด้านความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา2566