Author
ปุณณฐา

ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี ที่มารดาเสียชีวิต
 ...  Read more

แผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน

การประชุมการวางแผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
 ...  Read more

กำหนดการสอบ V-NET

ประกาศกำหนดการสอบ V-NET ระดับปวช.3 และระดับปวส.2 ทุกแผนกช่าง สถานที่สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ดูรายชื่อที่บอร์ดห้องวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ตามวัตถุประสงค์ขัอบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ พ.ศ.2556 หมวด 1(ข้อ11) คณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ จึงกำหนดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคและระดับชาติดังนี้

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าพิษณุโลก