Month
พฤศจิกายน 2017

เปิดการประชุมวิชาการองค์ การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 ...  Read more