Date
9 มกราคม 2018

ประชุมครู

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา09.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ...  Read more