ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561เวลา15.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชื่อ Abel de León Rodríguez
กลับประเทศ Mexico และแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ เชี่ยวชาญ ปวช.2
แผนกไฟฟ้าได้เป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปประเทศMexico ในนามของ
สโมสรโรตารีพุทธชินราช รวมถึงต้อนรับนายธวัชชัย โรจน์ทนงค์ นักศึกษาแผนก
ช่างก่อสร้าง-โยธากลับจากการไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการพุทโธโลยี
พัฒนาเยาวชนไปศึกษาในต่างประเทศ ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก