Date
5 สิงหาคม 2019

ประชุมคณะกรรมการควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา11.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ...  Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา09.00น.
นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาารอาชีพนครไทย ...  Read more