Date
9 สิงหาคม 2019

การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือที่สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือทุกแห่ง

วันพฤหหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 ...  Read more

ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา1.00น.
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
 ...  Read more