Date
19 กุมภาพันธ์ 2020

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ...  Read more

พิธีเปิดประจำกองลูกเสือวิสามัญ(เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม)

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more