Author
ปุณณฐา

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าพิษณุโลก