นักเรียน-นักศึกษา

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส.(ม.6) (ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา รหัส 62

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส.(ม.6) (ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา รหัส 62

เปิดกิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือวิสามัญ(เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา19.30น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีเปิดประจำกองลูกเสือวิสามัญ(เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม)

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more

รับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ทุกแผนกช่าง(ประเภทโควต้า)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ กล่าวต้อนรับ นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง
ในการรับมอบตัว-รายงานตัว ...  Read more