นักเรียน-นักศึกษา

การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา/ก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระดับ ปวช. และ ปวส.)

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1(ม.6) และ ปวส.2)