นักเรียน-นักศึกษา

โครงการ(ศธ.)ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น.
นายสุด ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญและนายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ
 ...  Read more

การนิเทศติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

มอบทุน-รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น.
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 ...  Read more

การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา/ก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562