26 พฤษภาคม 2024

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวส.

ปีการศึกษา 2566

 • เทคนิคเครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • สำรวจ
 • เทคนิคอุตสากรรม
 • โยธา
 • เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์