13 กรกฎาคม 2024

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช.

ปีการศึกษา 2566

 • ช่างยนต์
 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างก่อสร้าง
 • สถาปัตยกรรม
 • สำรวจ
 • ซ่อมบำรุง
 • โยธา
 • เมคคาทรอนิกส์