26 พฤษภาคม 2024

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นายสุชาติ ชาติวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โทร.0-5530-2029 ต่อ 101

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร.0-5530-2029 ต่อ 104

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทร.0-5530-2029 ต่อ 105

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทร.0-5530-2029 ต่อ 102

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรจบ จันทร์สงคราม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร.0-5530-2029 ต่อ 103