คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ ชาติวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โทร.0-5530-2029 ต่อ 101

นายเดชณรงค์ รอดซุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร.0-5530-2029 ต่อ 102,103

นายวิลาศ เฟื่องระย้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร.0-5530-2029 ต่อ 104อ 2

นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทร.0-5530-2029 ต่อ 105