13 กรกฎาคม 2024

ปรัชญา

ปรัชญา (Philosophy)

  • “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล”

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • “องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”

อัตลักษณ์ (Identity)

  • “มีจิตอาสา ทักษะดี มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

  • “สถานศึกษาคุณภาพ บริการวิชาชีพ สู่สังคม”

พันธกิจ (Mission)

  1. จัด ส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาผู้เรียน ผู้รับบริการ บุคลากร ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของประเทศ
  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพได้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และยั่งยืน
  3. นำองค์ความรู้สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนและตลาดแรงงาน
  4. พัฒนาผู้เรียน ผู้รับบริการ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
  5. ร่วมมือผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  6. ยกระดับฝีมือแรงงานของผู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพ