เลขหมายโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

งานประชาสัมพันธ์ 0 ช่างเครื่องกล 160
งานสารบรรณ 111 ช่างกลโรงงาน 162
งานบุคลากร 230 ช่างเทคนิคโลหะ 163,263
งานวิชาการ 125 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 165
งานหลักสูตร 121 ช่างไฟฟ้ากำลัง 166
งานวัดผล 121 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 3 : 168, ชั้น 2 : 268
ห้องควบคุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 122 ช่างเทคนิคพื้นฐาน 170
ห้องสมุด 123 ช่างก่อสร้าง 171
งานทวิภาคี 124 ช่างสถาปัตยกรรม 172
ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ 302 ช่างสำรวจ 173
งานการเงิน-บัญชี 131 ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 2 306
งานพัสดุ 133 ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 3 307
งานเอกสารการพิมพ์ 134 ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 4 308
งานทะเบียน 132 สำนักงาน (อศจ.) 169
งานกิจการนักเรียน-นักศึกษา 204 สหการ 151
งานแนะแนว 141 ห้องประกันอุบัติเหตุ 180
งานมาตรฐานการศึกษา 305 งานวิจัยฯ, แผนฯ 150
งานศูนย์ข้อมูลฯ 152 งานสื่อการเรียนการสอน 126