หมายเลขโทรศัพท์

เลขหมายเลขโทรศัพท์ (ภายนอก)

0-5530-2029

หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน)

งานประชาสัมพันธ์ 0   ช่างเครื่องกล 160
งานสารบรรณ 111   ช่างกลโรงงาน 162
งานบุคลากร 230   ช่างเทคนิคโลหะ 163,263
งานวิชาการ 125   ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 165
งานหลักสูตร 121   ช่างไฟฟ้ากำลัง 166
งานวัดผล 121   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 3 : 168, ชั้น 2 : 268
ห้องควบคุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 122   ช่างเทคนิคพื้นฐาน 170
ห้องสมุด 123   ช่างก่อสร้าง 171
งานทวิภาคี 124   ช่างสถาปัตยกรรม 172
ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ 302   ช่างสำรวจ 173
งานการเงิน-บัญชี 131   ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 2 306
งานพัสดุ 133   ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 3 307
งานเอกสารการพิมพ์ 134   ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 4 308
งานทะเบียน 132   สำนักงาน (อศจ.) 169
งานกิจการนักเรียน-นักศึกษา 204   สหการ 151
งานแนะแนว 141   ห้องประกันอุบัติเหตุ 180
งานมาตรฐานการศึกษา 305   งานวิจัยฯ, แผนฯ 150
งานศูนย์ข้อมูลฯ 152   งานสื่อการเรียนการสอน 126