13 กรกฎาคม 2024

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ (ภายนอก)

โทร. 0-5530-2029, 0-5525-2525
โทรสาร 0-5530-2030

หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) Update 13 กันยายน 2565

งานประชาสัมพันธ์100
ผู้อำนวยการ101
รองฯ ฝ่ายวิชาการ102
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร103
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ104
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา105
รปภ.191
—————————————————
ช่างยนต์ (เหนือ)111
ช่างยนต์ (ใต้)112*
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม113
ช่างกลโรงงาน119
ช่างเชื่อม121
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 2)129
ช่างไฟฟ้า131
ช่างไฟฟ้า (เครื่องเย็น)132*
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อ.พิเชษฐ์)138
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 3)139
—————————————————
ห้องพักครูสามัญชั้น 1213
ห้องพักครูสามัญชั้น 2224
ห้องพักครูสามัญชั้น 3234
ห้องพักครูสามัญชั้น 4244*
งานกิจการนักเรียน-นักศึกษา215
งานแนะแนว216
—————————————————
งานพัสดุ311
Smart class room312
สำนักงาน (อศจ.)313
งานสารบรรณ314
งานบุคลากร315
อาคารสถานที่ (สำนักงาน)316
งานแผนงานฯ-การค้า321
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ322
งานประกันฯ-วิจัย323
งานทะเบียน324
งานการเงิน325
งานหน้าห้องส่วนอำนวยการ326
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ331*
—————————————————
ช่างก่อสร้าง603
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน604
ห้องศูนย์ประเมินผลงาน613*
ห้องศูนย์เทียบโอน614*
ร้านกาแฟ615
ห้อง ICT ชั้น 2622*
ห้องประชุมชั้น 3631
—————————————————
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย421
ห้องสมุด422
ร้านสหการ411
—————————————————
ช่างสถาปัตยกรรม521
ช่างสำรวจ523
—————————————————
ห้องพักครูอาคาร 7 (ชั้น 2)721
—————————————————
เรือนรับรอง911
ห้อง อ.ว.ท.912
ห้องพยาบาล913
งานสื่อการเรียนการสอน914
งานทวิภาคี915
งานหลักสูตร916
งานวัดผล917
งานวิชาการ918
งานอาคารสถานที่920*
* กำลังดำเนินการ