แผนกวิชา/หน่วยงาน

แผนกวิชา 0-5530-2029 ต่อ
แผนกวิชาเครื่องกล 160
แผนกวิชากลโรงงาน 162
แผนกวิชาเทคนิคโลหะ 163
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 166
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 168, 268
แผนกวิชาก่อสร้าง 171
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 172
แผนกวิชาสำรวจ
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 165
แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและวิชาชีพ 170

 

หน่วยงาน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร