วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (3104-2004) หน่วยที่ 1
ชื่อหน่วย การเขียนแบบแปลนพื้นงานโยธา

วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (3104-2004) หน่วยที่ 3
ชื่อหน่วย โปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้า และการใช้งานเบื้องต้น

วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (3104-2004) หน่วยที่ 4
ชื่อหน่วย คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้า