แนวทางขับเคลื่อน PLC

~$2. แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (บรรยาย) ปรับ 9 ก.ค.61 1.ตัวอย่างคำสั่ง 1-ใบงานที่ 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Model Teacher (กลุ่ม Science & Technology ) 2. แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (บรรยาย) ปรับ 9 ก.ค.61 – Copy 2. แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (บรรยาย) ปรับ 9 ก.ค.61 2.ปฏิทิน 3.ขอจัดตั้งกลุ่ม 3.ขอแต่งตั้งกลุ่ม 4.1แผนปฏิบติ 4.ตั้งกลุ่ม 5.หาปัญหา 6.แนวทางแก้ปัญหา 7.1แผนการสอน 7.2แผนเบเกอรี่ PLC 7.ประเด็นเสนอแนะแผนการสอน 8.ประเด็นสะท้อนผลการสอน 9.1แบบสรุปผลการดำเนินงาน 9.แบบสังเกตการสอน 10.บันทึกหลังสอน 11.1ตัวอย่างรายงานแผน 11.2วงรอบที่ 1 11.3วงรอบที่ 2 11.แนวทางการเขียนวงรอบ 12.แบบประเมินโครงการ 13.แบบประเมินกระบวนการ PLC 14.ประเมินติดตามกระบวนการ PLC ตัวอย่างการเขียนรายการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน PLC สําหรับ 3 วงรอบ ตัวอย่างการเขียนรายการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน PLC สําหรับ 3 วงรอบ.docx ตัวอย่างงานแผนสอนบัญชีplc ตัวอย่างบันทึกการค้นหาปัญหา ตัวอย่างบันทึกแนวทางการแก้ปัญหา ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ PLC ตัวอย่างแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ ตัวอย่างแผนเห็ด แผนการจัดการเรียนรู้PLC แผนการดำเนินงาน PLC สำหรับ 3 วงรอบ แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ