วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00น.นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เป็นประธานกรรมการเข้าตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
และประเมินสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวรัฐฌาย์ พันธ์ุศิริ นายกองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะให้การต้อนรับและนำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก