วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 เพื่อเตรียมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)/2561 โดยมีครูนวภัทร์ อุทัยรัตน์ หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล กล่าวรายงาน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก