ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563