ตารางสอบ/ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564(ออนไลน์)

ตารางสอบ/ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564(ออนไลน์)