การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ 2

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ 2
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) โดยมีคณะกรรมการการประเมินเข้าร่วมการประเมินพร้อมกัน
ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก