ข้อมูลครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์คงเหลือของแผนกวิชาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564