ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด ปี 2564

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด/ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

  • สัญลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
  • แผนที่จังหวัด
  • สภาพพื้นที่/ลักษณะภูมิประเทศ
  • รายชื่ออำเภอ
  • ประชากรและแรงงาน
  • สถานศึกษา