การประชุมหัวหน้างานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก