ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565