การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักเรียน-นักศึกษา
เข้าร่วมงาน“โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา”การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคจังหวัดแพร่ ทางออนไลน์
”โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาประสิทธิภาพ เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียม
ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช”โดยมี 1. นางสาวกฤติมา ศรีวงศ์ 2. นางสาวอัญชิสา ทองประทีป
3. นางสาวมาร์ยวี อินทะสอน (นักศึกษา)และมี1. นางสาวนารี อินปัน2. นางภัทรพรรณ ชำนาญวาด
3. นางสาวจิตตานันท์ ประสิทธิ์วิเศษ (อาจารย์ที่ปรึกษา)