โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก


วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานแนะแนวและจัดงาน  เข้าประชุมโครงการความร่วมมือแนวทางการจัดการเรียน-การสอน
โดยมีนายบุญฤิทธิ์ สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมคณะครู-อาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก