ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  • จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
  • แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
  • จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ
  • แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ