ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่างยนต์ /เทคนิคเครื่องกล
ช่างกลโรงงาน /เทคนิคการผลิต
ช่างไฟฟ้ากำลัง /ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อมโลหะ /เทคนิคโลหะ
อิเล็กทรอนิกส์ /เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /เมคคาทรอนิกส์ฯ
สถาปัตยกรรม /เทคนิคสถาปัตยกรรม
สำรวจ
ช่างก่อสร้าง /โยธา
ช่างซ่อมบำรุง /เทคนิคอุตสาหกรรม