การนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู้ ศึกษานิเทศก์
เป็นประธานการเข้าตรวจการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์โดยมี
นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษานำคณะผู้บริหาร
หัวหน้าแผนกทุกแผนกช่างและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องรอรับการตรวจ ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก