ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • อัตรากำลังของสถานศึกษา
 • แผนภูมิแสดงจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษา
 • ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามเพศ
 • แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากร จำแนกตามเพศ
 • ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 • แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 • ข้อมูลบุคลากรครู จำแนกตามวิทยฐานะ
 • แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากรครู จำแนกตามวิทยฐานะ
 • ข้อมูลบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
 • แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
 • รายละเอียดด้านการศึกษา วิทยฐานะ และหน้าที่ของอัตรากำลังของสถานศึกษา