ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(ประเภทโควตา)ระดับ ปวช.1,(ปวส.1สายตรง)และ(ปวส.1ม.6) ประจำปีการศึกษา2566

1.รายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับปวช.1(ประเภทโควตา)/2566
2.รายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักศึกษาระดับปวส.1.(สายตรง)(ประเภทโควตา)/2566
3.รายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักศึกษาระดับปวส.1(ม.6)(ประเภทโควตา)/2566