ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)