ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.,ปวส.(สายตรง)และปวส.(ม.6)ประเภทกรณีพิเศษ (โควตาเพิ่มเติม)ประจำปีการศึกษา2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.,ปวส.(สายตรง)และปวส.(ม.6)ประเภทกรณีพิเศษ (โควตาเพิ่มเติม)ประจำปีการศึกษา2566