การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565