รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

แผนกวิชา สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
แผนกวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ / เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาสำรวจ สำรวจ สำรวจ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาโยธา โยธา โยธา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคอุตสาหกรรม