สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส. (สายตรง)
ระดับ ปวส (ม.6)
ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส. (สายตรง)

ระดับ ปวส (ม.6)