ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1(สายตรง)/ปวส.(ม.6)

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.1 สายตรง)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.1 ม.6)