ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
และเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566