ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566