วิสัยทัศน์อาชีวศึกษา

วิสัยทัศน์ สำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ