การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้อง Smart classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก