ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)