การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2566