ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อ “คุรุสดุดี”ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี โดย นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ “คุรุสดุดี” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566